Tabl Cysylltiadau

 

Gyda phwy i gysylltu o fewn ysgol

Nid oes unrhyw gamau penodol i artistiaid eu dilyn os ydynt am gysylltu ag ysgol i holi ynghylch y posibilrwydd o weithio ar brosiect celfyddydol er bod llawer yn dweud mai gyda’r Pennaeth y dylech gysylltu yn y lle cyntaf.

Wedi dweud hynny, yn y rhan fwyaf o ysgolion (ond efallai yn arbennig mewn ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd mawr), bydd y Pennaeth yn brysur iawn a gallai fod yn anodd cysylltu ag ef neu hi (yn enwedig os ydych yn galw’n ddiwahoddiad ac nad oes gennych gysylltiad eisoes â’r ysgol). Gallai’r Pennaeth neu Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes yr Ysgol eich cyfeirio at aelod arall o staff am drafodaeth bellach, (megis cydgysylltydd pwnc neu bennaeth adran). Mae rhai artistiaid wedi gweld bod cysylltu’n uniongyrchol â’r cydgysylltydd pwnc neu’r gyfadran/adran berthnasol yn gallu bod yn llawer cynt ac yn fwy effeithiol.

 

Cysylltu â’ch Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol

Yn hytrach na gwneud galwadau diwahoddiad i ysgolion, efallai y bydd yn fwy defnyddiol i chi gysylltu â’ch Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol (rhan o’r rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau). Sefydlwyd y rhwydweithiau i ddatblygu cysylltiadau ac i weithio fel broceriaid rhagweithiol rhwng sector y celfyddydau ac ysgolion. Mae’n bosibl y gallant eich paru ag ysgol sy’n debygol o fod yn awyddus i weithio gydag artistiaid neu sydd wedi mynegi diddordeb yn eich ffurf benodol ar gelfyddyd. Gallant roi gwybod i chi hefyd am ddigwyddiadau rhwydweithio yn eich ardal lle y gallwch gyfarfod ag athrawon yn anffurfiol i drafod prosiectau posibl.

 

 

Ceisiwch feithrin perthynas dros amser

Gall gymryd amser i wneud trefniadau i greu partneriaeth gydag ysgol neu glwstwr o ysgolion. Cofiwch fod ysgolion yn cynllunio gwaith ymhell ymlaen llaw felly peidiwch â disgwyl canlyniadau ar unwaith. Treuliwch amser yn cwrdd ag athrawon i gyflwyno eich gwaith, meithrin ymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth a chael gwybodaeth fanwl am anghenion yr ysgol ymlaen llaw.

Mae’r tabl isod yn nodi trefniadau presennol y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru yn ôl celfyddyd ac yn awgrymu gyda phwy y dylech gysylltu ym mhob achos. 

Celfyddyd

Cyfnod Sylfaen

(3-7 oed)

Cyfnod Allweddol 2

(7-11 oed)

Cyfnod Allweddol 3

(11-14 oed)

Dawns

Cyswllt:

Pennaeth y Cyfnod Sylfaen/Cydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen

Cysylltiadau’r Fframwaith:

Mae Symudiad Creadigol yn rhan o Ddatblygiad Creadigol, sy’n Faes Dysgu statudol. Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau dysgwyr drwy ddefnyddio’r synhwyrau, y dychymyg a phrofiad. Mae cerddoriaeth yn rhan o Ddatblygiad Creadigol ac yn integreiddio â Symudiad Creadigol. Mae Sgiliau Personol a sgiliau Chwarae Anturus, Iechyd, Ffitrwydd a Diogelwch oll yn rhan o Ddatblygiad Corfforol, sef Maes Dysgu statudol. Mae’r rhain oll yn rhyng-gysylltiedig ac yn ategu’r sgiliau sy’n ymwneud â datblygu Dawns yn y Cyfnod Sylfaen.

 

 

 

 

 

Cyswllt:

Cydgysylltydd Addysg Gorfforol 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae ‘Gweithgareddau Creadigol’ yn un o’r pedwar maes profiad a amlinellir yn rhan Addysg Gorfforol y Cwricwlwm Cenedlaethol statudol. Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau drwy weithgareddau artistig ac esthetig wedi’u coreograffu.

 

 

 

Cyswllt:

Pennaeth Addysg Gorfforol neu Bennaeth Addysg Gorfforol Cyfnod Allweddol 3 yn yr Adran Addysg Gorfforol

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae ‘Gweithgareddau Creadigol’ yn un o’r pedwar maes profiad a amlinellwyd yn rhan Addysg Gorfforol y Cwricwlwm Cenedlaethol statudol. Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau drwy weithgareddau artistig ac esthetig wedi’u coreograffu. 

 

 

 

Drama

Cyswllt:

Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu Gydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen

Cysylltiadau’r Fframwaith:

Mae Drama yn rhan o Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu a Datblygu’r Gymraeg – Meysydd Dysgu statudol. Mae’r ffocws ar brofiad synhwyraidd ymarferol o siarad, gwrando a gwylio. Bydd sgiliau Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu oll yn hyrwyddo’r broses o archwilio gweithgareddau drama. Mae Sgiliau Personol a sgiliau Chwarae Anturus, Iechyd, Ffitrwydd a Diogelwch oll yn rhan o Ddatblygiad Corfforol, sef Maes Dysgu statudol. Mae’r rhain oll yn rhyng-gysylltiedig ac yn ategu’r sgiliau sy’n ymwneud â datblygu Drama.

 

 

 

Cyswllt:

Cydgysylltydd Cymraeg neu Saesneg neu mewn rhai achosion y cydgysylltydd iaith

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae Drama yn rhan statudol o Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru a Lloegr. Cyfeirir yn benodol at weithgareddau Drama o fewn y meysydd profiad Llafaredd a Darllen a amlinellir ac mae Drama ymhlyg yn y maes profiad Ysgrifennu. O fewn Llafaredd, mae Drama yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyflwyno, siarad a pherfformio mewn ymateb i ystod o symbyliadau, i wahanol gynulleidfaoedd ar gyfer ystod o ddibenion. Edrychir ar ddarllen, gwylio ac ysgrifennu ar gyfer drama yn y meysydd profiad Darllen ac Ysgrifennu.

 

 

Cyswllt:

Bydd gan rai ysgolion adran Ddrama. Os na fydd un ar gael, cysylltwch â’r Cydgysylltydd Cymraeg neu Saesneg neu’r cydgysylltydd iaith o bosibl. 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae Drama yn rhan statudol o Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru a Lloegr. Cyfeirir yn benodol at weithgareddau Drama yn y meysydd profiad Llafaredd a Darllen a amlinellir ac mae Drama’n ymhlyg yn y maes profiad Ysgrifennu. Mewn Llafaredd, mae Drama yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyflwyno, siarad a pherfformio mewn ymateb i ystod o symbyliadau, i wahanol gynulleidfaoedd ar gyfer ystod o ddibenion. Ymchwilir i ddarllen, gwylio ac ysgrifennu drama yn y meysydd profiad Darllen ac Ysgrifennu.

 

 

Celfyddydau gweledol a chymhwysol

Cyswllt:

Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu Gydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen 

Cysylltiadau’r Fframwaith:

Mae Celf, Crefft a Dylunio yn rhan o Ddatblygiad Creadigol, sy’n Faes Dysgu statudol. Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau dysgwyr drwy ddefnyddio’r synhwyrau, y dychymyg a chreadigrwydd wrth archwilio eu hamgylchedd.

Cyswllt:

Cydgysylltydd Celf 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae Celf a Dylunio yn rhan statudol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymarferol integredig deall, ymchwilio a gwneud. Caiff y dysgwyr eu hannog i weithio’n unigol ac mewn grwpiau amrywiol. Mae ‘Dylunio’ a ‘Gwneud’ hefyd yn elfennau statudol o’r cwricwlwm Dylunio a Thechnoleg a gallent fod yn rhan o’r celfyddydau gweledol a chymhwysol.

 

 

Cyswllt:

Pennaeth Celf 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae Celf a Dylunio yn rhan statudol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymarferol integredig deall, ymchwilio a gwneud. Caiff y dysgwyr eu hannog i weithio’n unigol ac mewn grwpiau amrywiol. Mae ‘Dylunio’ a ‘Gwneud’ hefyd yn elfennau statudol o’r cwricwlwm Dylunio a Thechnoleg a gallent fod yn rhan o’r celfyddydau gweledol a chymhwysol.

 

 

Cerddoriaeth

Cyswllt:
Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu Gydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen

Cysylltiadau’r Fframwaith:
Mae cerddoriaeth yn rhan o Ddatblygiad Creadigol, sy’n Faes Dysgu statudol. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu dychymyg a chreadigrwydd dysgwyr drwy archwilio ac ymwneud ag ystod eang o symbyliadau.

 

Cyswllt:
Cydgysylltydd Cerddoriaeth 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:
Mae Cerddoriaeth yn rhan statudol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymarferol perfformio, cyfansoddi ac arfarnu, drwy weithio fel dosbarth ac mewn grŵp llai.

 

 

 

 

 

Cyswllt:
Pennaeth Cerddoriaeth o fewn yr adran gerddoriaeth neu gyfadran fwy megis y celfyddydau perfformio, creadigol neu fynegiannol.

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol: Mae Cerddoriaeth yn rhan statudol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymarferol perfformio, cyfansoddi ac arfarnu, drwy weithio fel dosbarth, mewn grŵp llai ac fel unigolion.

 

 

 

 

 

Ysgrifennu creadigol

Cyswllt:

Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu gydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen 

Cysylltiadau’r Fframwaith:

Mae Ysgrifennu Creadigol yn rhan statudol o’r Maes Dysgu Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu. Mae’r ffocws ar arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig mewn amgylcheddau gwahanol, mewn ymateb i ystod o symbyliadau gan weithio’n unigol ac ar y cyd. Nod datblygu sgiliau yw ategu gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg a Saesneg ar Gyfnod Allweddol 2.

 

 

Cyswllt:

Cydgysylltydd Cymraeg neu Saesneg (neu’r cydgysylltydd iaith o bosibl) 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae Ysgrifennu Creadigol yn rhan statudol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg a Saesneg. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau strwythur brawddegau, atalnodi, geirfa, defnyddio ffurfiau safonol, sillafu, gwerthuso a gwella gwaith a chyflwyniad priodol. Caiff hyn ei hyrwyddo drwy ysgrifennu ar gyfer ystod o ddibenion mewn ymateb i ystod o symbyliadau.

 

Cyswllt:

Pennaeth Cymraeg neu Saesneg (neu’r cydgysylltydd iaith) 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae Ysgrifennu Creadigol yn rhan statudol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg a Saesneg. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau strwythur brawddegau, atalnodi, geirfa, defnyddio ffurfiau safonol, sillafu, gwerthuso a gwella gwaith a chyflwyniad priodol. Caiff hyn ei hyrwyddo drwy ysgrifennu ar gyfer ystod o ddibenion a chynulleidfaoedd mewn ymateb i ystod o symbyliadau.

 

Ffilm a’r Cyfryngau

Cyswllt:

Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu Gydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen 

Cysylltiadau â’r Fframwaith:

Nid yw’r defnydd o fideo a chamerâu digidol ac offer arall yn rhan benodol o’r fframwaith. Fodd bynnag, mae defnyddio ffotograffau a fideo fel symbyliadau ac fel dull o fonitro cynnydd ymhlyg yn y Meysydd Dysgu Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu, Datblygu’r Gymraeg, Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd a Datblygiad Corfforol.

 

Cyswllt:

Cydgysylltydd TGCh/Cydgysylltydd Llythrennedd/Cydgysylltydd Cymraeg neu Saesneg 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae defnyddio fideo a chamerâu digidol a chyfarpar arall yn rhan statudol o’r cwricwlwm TGCh.

 

 

 

 

Cyswllt:

Pennaeth TGCh a/neu Bennaeth Cymraeg neu Saesneg. Yn dibynnu ar gynnwys y ffilm, efallai y bydd penaethiaid pwnc eraill yn awyddus i weithio gyda ffilm, e.e. Cydgysylltydd ABCh / Pennaeth Hanes / Daearyddiaeth 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol:

Mae’r defnydd o fideo a chamerâu digidol a chyfarpar arall yn rhan statudol o’r cwricwlwm TGCh.