Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

header dysgu creadigol

Mae Cynnwys Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru yn ddau faes ar wahân: cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru gyfan. Mae'n rhaglen bum mlynedd a gydariennir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru a gynhelir tan 2020.  Nod y rhaglen greadigol, arloesol a chyffrous hon yw creu newid sylweddol yn y celfyddydau ac addysg yng Nghymru. 

Rhaglen a ariennir gan grant yw cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol sy'n agored i ysgolion Cymru a ganolbwyntia ar dechnegau dysgu creadigol i wella llythrennedd, rhifedd a lleihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgiadol. Gweithia ysgolion gydag Asiantiaid Creadigol sy'n broceru a hwyluso a chydag Ymarferwyr Creadigol i gynnal prosiectau a ddigwydd yn ystod diwrnod yr ysgol gan fynd i'r afael â materion datblygu ysgol.Mae'r cynllun yn agored i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru a'i nod yw arbrofi gyda ffyrdd creadigol i wella llythrennedd, rhifedd a lleihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgiadol. Artistiaid sydd wrth wraidd y cynllun ac efallai yr hoffech ymgeisio i fod yn Asiant Greadigol a/neu Ymarferydd Creadigol. 

Nod cynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru gyfan yw:

  • cynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a disgyblion i gydweithio ag artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol
  • cynyddu cyfleoedd i bobl ifainc brofi gwaith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol Cymru
  • creu rhagor o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol a chymunedau lleol 

Mae dwy brif elfen yng nghynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru gyfan: Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg a Chronfa Profi'r Celfyddydau. 

Sefydlwyd pedwar Rhwydwaith erbyn hyn a chawsant arian i gynnal ystod o weithgareddau ledled Cymru. Cydweithia'r Rhwydweithiau ag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn sectorau addysgiadol, celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaethol. Cynyddant a gwellant brofiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion drwy greu cysylltiadau rhwng athrawon, addysgwyr a phartneriaid o'r sector addysg, ymarferwyr, lleoliadau a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol (megis amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai), darparwyr y celfyddydau yn yr awdurdodau lleol (gan gynnwys gwasanaethau cerddoriaeth), y celfyddydau mewn addysg uwch a phartneriaid diwylliannol, sector y diwydiannau creadigol. 

Cynnig Rhwydweithiau Rhanbarthol i'r Celfyddydau ac Addysg: 

  • raglen o ddatblygiad proffesiynol o safon ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol;
  • gyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o'r sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaethol – yn ddigidol ac wyneb yn wyneb;
  • froceru gwasanaethau i gysylltuysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydol Enghreifftiau o'r ymarfer gorau yng nghynnig y rhanbarth;
  • raglen hyrwyddwyr lleol y celfyddydau – athrawon profiadol ym maes y celfyddydau sy'n ymgymryd â swyddogaeth eiriol gyhoeddus dros addysg gelfyddydol i rannu eu sgiliau, eu harbenigedd a'u brwdfrydedd ag athrawon ac ysgolion eraill. 

Agorwyd Cronfa Profi'r Celfyddydau yn 2016 ac annog ysgolion ddarparu i blant a phobl ifainc gyfleoedd i fynd cam ymhellach yn eu harchwiliadau o brofiadau creadigol, diwylliannol a chelfyddydol. 

Mae dau fath o grant y gall ysgolion eu cael i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r ystod o weithgarwch celfyddydol o safon sydd ar gael ac yn hygyrch.

Ewch i Weld - mae'n agored i bob ysgol ledled Cymru er mwyn ymweld â digwyddiadau celfyddydol o safon uchel mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall ysgolion ymgeisio fwy nag unwaith a gall hyd yn oed Ysgolion Creadigol Arweiniol gael hyd at £1,000 y cais.  Mae arian ar gael ar gyfer teithio a chost tocynnau.  Nid oes dyddiad cau ar gyfer Ewch i Weld; gall athrawon o unrhyw adran ymgeisio ar unrhyw adeg ond cynghorwn ichi ei wneud 8 wythnos cyn y digwyddiad ei hun.

Gall ysgolion Cydweithio Creadigol a/neu sefydliadau celfyddydol ymgeisio am arian i ddatblygu rhagor o brosiectau mwy uchelgeisiol. Mae grantiau Cydweithio Creadigol rhwng £5,000 a £25,000 ac fe'u rhoddir i brosiectau uchelgeisiol sy'n anarferol. Disgwyliwn i brosiectau ymwneud â chydweithio rhwng sefydliadau yn y sector celfyddydol neu greadigol, athrawon a disgyblion. 

Cefnogir a hyrwyddir pob gweithgaredd Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau gan y Porth Dysgu Creadigol ar-lein a alluoga rannu adnoddau, yr arfer gorau, cyfleoedd i ymgyfranogi â weithgareddau celfyddydol ac addysgiadol a hyfforddiant a chyfleoedd datblygu i ysgolion, athrawon a gweithwyr creadigol.

I gael bwletin newyddion rheolaidd Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau, tanysgrifiwch i'r rhestr bostio.