Cwestiynau o Ansawdd

HANDS

Mae’r adran hon yn rhoi enghreifftiau o sut i lunio cwestiynau o ansawdd sy’n gallu helpu i ddatblygu ac ysgogi syniadau gan y dysgwyr eu hunain yn fwy trylwyr yn ogystal â’u helpu i herio eraill â chwestiynau tebyg. Mae defnyddio’r dull hwn o gwestiynu yn helpu i ategu dulliau  addysgu a dysgu ar sail ymholi, yn ogystal â sgiliau meddwl ar lefel uwch y disgyblion. Nodir y sgiliau a ddatblygir a’r mathau o eirfa mewn italig ar ddiwedd pob adran. 

Rydym yn ddiolchgar i Creativity, Culture & Education (CCE) am ganiatáu i ni rannu eu hadnodd a grëwyd fel offeryn hyfforddi ar gyfer Asiantau Creadigol ac Ymarferwyr Creadigol ar gyfer y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, rhan o’r rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau.

 

Cwestiynau sy’n gofyn am eglurhad:

Allwch chi egluro hynny?

Beth ydych chi’n ei olygu wrth?

Allwch chi roi enghraifft i mi o...?

Sut mae hynny’n helpu...?

Oes gan unrhyw un gwestiwn i’w ofyn am y syniad hwnnw?

(Egluro, diffinio, rhoi enghreifftiau, cefnogi, holi)

 

Cwestiynau sy’n gofyn am resymau a thystiolaeth:

Pam rydych chi’n meddwl hynny...?

Sut rydym yn gwybod hynny...?

Beth yw eich rhesymau dros...?

A oes gennych dystiolaeth o...?

Allwch chi gyfiawnhau eich barn?

(Ffurfio dadl, tybiaethau, rhesymau, tystiolaeth)

 

Cwestiynau sy’n edrych ar safbwyntiau amgen:

Allwch chi ei esbonio mewn ffordd arall...?

A oes safbwynt arall...?

Beth pe bai rhywun yn awgrymu bod...?

Beth fyddai rhywun sy’n anghytuno â chi yn ei ddweud?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y farn honno a...?

(ailddatgan barn, myfyrio, gwahaniaethu, safbwyntiau amgen)

 

Cwestiynau sy’n profi goblygiadau a chanlyniadau:

Beth sy’n dilyn (beth allwn ni ei gasglu) o’r hyn rydych yn ei ddweud?

A yw’r safbwynt hwnnw’n cytuno â’r hyn a ddywedwyd yn gynharach?

Beth fyddai canlyniadau hynny?

Sut fyddech yn profi i weld a yw hynny’n wir?

(Goblygiadau, cysondeb, canlyniadau, profi ar gyfer y gwir)

 

Cwestiynau am y cwestiwn neu’r ddeialog:

Pa fath o gwestiwn yw hwnnw?

Sut mae hynny’n ein helpu â’r cwestiynau rydym yn eu gofyn?

Ble rydym wedi cyrraedd gyda’n cwestiynau?

A all rhywun grynhoi ein cynnydd hyd yma?

A ydym yn agosach at ateb ein cwestiwn?

Ble yr aethom ar goll gyda’r cwestiwn?

Beth ddylem ei newid ynghylch sut rydym yn ymdrin â’n hymholiad nesaf?

(Cwestiynu, dadansoddi, cysylltu, crynhoi)