CA3: Cadw Drama yn Fyw yng Nghyfnod Allweddol 3

Ysgol Gyfun Maesteg

Maesteg Comprehensive School
Cefndir

Cyflwynwyd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd i ysgolion yn elfen statudol ym mis Medi 2013. Penderfynodd tîm rheoli’r ysgol gyflwyno gwersi Llythrennedd a Rhifedd yn ychwanegol at y ddarpariaeth arferol. Câi’r gwersi Llythrennedd a Rhifedd hyn eu hamserlennu ar sail pum gwers bob pythefnos. Felly bu’n rhaid newid y cwricwlwm a gynigwyd i’r dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 3.

Hyd nes i’r cwricwlwm newid, roedd yr un amser addysgu wedi’i roi i Gelf a Dylunio, Cerddoriaeth a Drama, sef dwy awr bob pythefnos i bob grŵp blwyddyn.

Cynnig cychwynnol

Yn y trafodaethau a arweiniodd at y newid, canolbwyntiwyd ar roi llai o amser cwricwlwm i bynciau’r Celfyddydau Creadigol. Yn wir, cynigwyd y byddai Drama yn cael ei thynnu o gwricwlwm yr ysgol yn CA3. Cynigwyd hyn gan nad yw Drama yn bwnc yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer y cyfnod allweddol hwn ac felly nid oes disgrifiadau lefel Drama-benodol i asesu’r dysgwyr yn eu herbyn ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.

Anawsterau’r cynnig

Teimlai aelodau staff addysgu cyfadran y Celfyddydau Creadigol, ac athrawon eraill, y byddai’r cynnig yn creu bwlch enfawr yn natblygiad creadigol y dysgwyr ac y câi effaith andwyol ar ddysgwyr a ddymunai ddewis Drama yng Nghyfnod Allweddol 4 ac ôl-16. Roedd Drama eisoes yn bwnc i leiafrif y tu hwnt i CA3, a byddai wedi’i wasgu ymhellach o ran niferoedd disgyblion ac felly byddai canlyniadau’r cymwysterau yn dioddef.

Canlyniadau

Gan gydweithio â Chydlynydd y Fframwaith a’r Pennaeth Cynorthwyol sy’n gyfrifol am gynllunio’r cwricwlwm, cytunwyd i neilltuo dwy wers bob pythefnos o bum gwers y Fframwaith i ‘Lythrennedd Creadigol drwy Ddrama’. Byddai sylfaen Ddrama gref i’r gwersi hyn, ond byddant wedi’u cynllunio i weithio oddi mewn i Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, gan ddatblygu agweddau ar lafaredd, darllen ac ysgrifennu yn fwy trylwyr. Drwy eu profiadau Drama, byddai’r disgyblion yn cael eu hasesu ar sail disgrifiadau lefel Cwricwlwm Cenedlaethol Saesneg a’u tracio yn eu sgiliau Llafaredd (Siarad, Gwrando a Chydweithio a Thrafod) fel yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Byddai’r athrawon Drama wedyn yn atebol am ddatblygiad a safonau’r disgyblion yn y meysydd hyn.

Myfyrio

Cydnabyddai'r ysgol hon bwysigrwydd y Celfyddydau Creadigol wrth ddatblygu sgiliau creadigol a llythrennedd y dysgwyr, er y bu angen llawer o drafodaethau er mwyn sicrhau na châi’r celfyddydau eu tanseilio na’u bod yn derbyn llai o amser cwricwlwm. Fel pwnc, mae Drama yn cyfrannu llawer at sgiliau creadigol, meddwl yn feirniadol a siarad cyhoeddus yn ogystal â llafaredd. Y mae hefyd yn cynnig llwybr arall i’r dysgwyr fod yn llwyddiannus ac felly gall gynyddu eu hysgogiad a’u hunanhyder. Roedd cyfadran y Celfyddydau Creadigol yn cydnabod y budd i’r dysgwyr ac felly brwydrwyd i gadw amser cwricwlwm.