CA2/CA3: Penarth Heights

Dysgwyr CA2, CA3, Ysgolion Penarth – Y Celfyddydau Gweledol a’r Cyfryngau Digidol

Penarth Heights: Ffotogallery a 6 o Ysgolion Penarth
Penarth Heights: Ffotogallery and 6 Penarth Schools
Trosolwg

Roedd Penarth Heights yn brosiect trawsgwricwlaidd yn y celfyddydau gweledol a’r cyfryngau digidol a luniwyd gan Ffotogallery, a bu 200 o ddisgyblion o 6 ysgol ym Mhenarth yn rhan ohono.  Datblygodd y bobl ifanc hyn sgiliau llythrennedd a llythrennedd gweledol drwy brosiect a gysylltai hanes, celf, ysgrifennu creadigol ac adrodd stori yn ddigidol.

Cefndir

Gwahoddodd Ffotogallery bobl ifanc Penarth i adrodd hanes Penarth Heights – o ddelfrydiaeth prosiect tai cymdeithasol ‘Billy Banks’ y 1970au i ddirywiad ac adfywiad diweddar yr ardal. Bwriad prosiect celf gyhoeddus Penarth Heights oedd creu gwaddol er mwyn cynnig dealltwriaeth o’r safle i’r dyfodol.

Roedd yr ysgolion yn cynnwys Ysgol Uwchradd Stanwell, pedair ysgol gynradd (Ashgrove, Cogan, Evenload a Fairfield) ac Ysgol Arbennig Erw’r Delyn. Bu’r athrawon a’r disgyblion yn cydweithio â thîm addysg Ffotogallery a’r ystafell dywyll ddigidol symudol, yn ogystal ag artistiaid gwadd.

Beth ddigwyddodd?

Bu’r disgyblion yn ymchwilio ac yn creu ffilmiau byr i ddisgrifio’r man sy’n edrych i lawr dros yr hyn a arferai fod yn ddoc prysuraf Ewrop, gan ddogfennu newid syfrdanol yn y gymdeithas, yr economi a’r dirwedd yn y 40 mlynedd diwethaf. 

Gyda’i gilydd, crëwyd amgylchedd ar-lein cyffrous yn cynnwys delweddau archif, fideo, ffotograffiaeth gyfoes, lluniadau, sain a llais. Gellir gweld deunydd dogfen y prosiect fel rhan o’r canlyniad rhyngweithiol.http://www.penarthheightsproject.co.uk/

Penarth Heights

Lluniwyd pob prosiect unigol i gyfuno’r themâu cyfredol yr oedd yr ysgolion yn eu hastudio fel rhan o’r cwricwlwm, gan greu cysylltiadau â gwybodaeth a materion lleol – gwleidyddol, amgylcheddol a hanesyddol – a chymunedau lleol. Mynegwyd y syniadau a’r gweithgareddau hyn gan staff Ffotogallery a’r artistiaid yn yr ystafell ddosbarth, drwy amrywiaeth o gyfryngau digidol clyweledol.

Roedd y rhain yn cynnwys: ffotograffiaeth, fideo, animeiddio, technoleg sain ryngweithiol a thechnolegau rhyngweithio ar y we. I ategu’r technolegau creadigol hyn, defnyddiwyd elfennau o luniadu, gwaith collage, 3D a modelu. Roedd y fenter yn cyfuno testun a delwedd ynghyd â meddwl yn feirniadol, er mwyn hybu llythrennedd gweledol a dealltwriaeth o’r ffordd y mae delweddau yn cyfleu syniadau ac ystyr.

Galwai’r prosiectau am ddyfeisgarwch, datrys problemau a dychymyg.

Penarth Heights

Drwy gydol y fenter, rhoddwyd pwyslais ar hyfforddiant a phrofiad i staff yr ysgolion. Bu Ffotogallery yn helpu i ddefnyddio cymaint â phosibl o adnoddau presennol yr ysgolion, gan adael gwaddol o sgiliau, gwybodaeth a syniadau.

Datblygwyd y prosiect mewn ymgynghoriad â grŵp cynllunio o Benarth a oedd yn cynnwys Cynghorwyr Tref, Cynghorwyr Sir, athrawon, cynrychiolwyr o Gymdeithas Hanesyddol Penarth a sefydliadau diwylliannol eraill, ynghyd â’r corff comisiynu – cwmni adeiladu Crest Nicholson. Bu’r grŵp cynllunio yn dilyn cynnydd y prosiect mewn cyfarfodydd rheolaidd, gan adrodd yn ôl i bartneriaid y prosiect. 

Y Canlyniadau

Datblygodd y cyfranogwyr sgiliau rhifedd a llythrennedd, gan gynnwys llythrennedd gweledol, yn ogystal â ffotograffiaeth, fideo, animeiddio, y cyfryngau rhyngweithiol, cynhyrchu sain, a chyflwyno.

Cawsant wybodaeth a dealltwriaeth hefyd o’u hanes a’u daearyddiaeth leol, ynghyd â materion cymdeithasol ac amgylcheddol yn gysylltiedig ag elfennau Cynaliadwyedd (ADCDF) yn y cwricwlwm.

Bu’r disgyblion yn cydweithio â’r gymuned ehangach gan gynnwys henuriaid y gymuned, gan fagu dealltwriaeth o’r cyfraniad unigryw y gall pobl o gefndiroedd gwahanol ei gynnig.

Drwy gydweithio â thîm llwyddiannus o weithwyr celf proffesiynol, anogwyd y disgyblion i ystyried byd o waith a chyfleoedd gyrfa yn y diwydiannau creadigol, ac ymdrin â phynciau creadigol mewn ffordd ymrwymedig. Aeth nifer sylweddol uwch o ddisgyblion, bechgyn yn arbennig, ymlaen i wneud TGAU Celf a Dylunio yn dilyn y prosiect hwn.

O ganlyniad uniongyrchol i frwdfrydedd y disgyblion a thrwy rannu’u profiad â’u cyfoedion, gwelodd Ffotogallery ragor o ddisgyblion yn ymestyn eu gwaith ymchwil gan ddefnyddio’r cyfryngau digidol, a chyfoethogi’r hyn a grëwyd ganddynt drwy waith animeiddio. Yn ogystal â datblygu proffesiynol, bu’r staff yn diweddaru’u cynlluniau gwaith i ddarparu rhagor o gyfleoedd i gydweithio ag asiantaethau allanol. 

Penarth Heights

Sylwadau a Gwerthuso

Lluniwyd blog ar-lein lle bu’r grwpiau o gyfranogwyr o’r chwe ysgol yn cofnodi a rhannu’r broses ddysgu, ynghyd â sylwadau a hanesion, ffotograffau a fideos, awgrymiadau a thrafodaeth.  Am resymau preifatrwydd a diogelwch ar-lein, y cyfranogwyr yn unig allai gael mynediad at hyn.

Disgyblion

“Mae’r prosiect hwn wedi galluogi i ddisgyblion Stanwell fod yn greadigol a dychmygus” – Lily-May Williams

“Roeddwn i’n dwlu ar gael ymchwilio i’r teganau, y dillad a’r gerddoriaeth yr oedd pobl yn eu hoffi yn y 70au” – Emily Pearce

“Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas yn y prosiect hwn, ac mae hynny’n sicr yn amlwg wrth edrych ar yr animeiddiad trawiadol” – Elynne Steed

“Roedd gan bawb eu rhan i chwarae, a chafodd bawb hwyl wrth ei wneud” – Rhys Capener 

Athrawes

“Pleser oedd gweld yr holl ddysgwr yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau ac yn eu trefnu eu hunain yn dîm effeithiol, gan nodi cryfderau unigol a dirprwyo tasgau penodol” – Miss Rhian Lewis, Pennaeth yr Adran Celf a Dylunio

Datblygu a gwaddol

Bwriad Ffotogallery oedd ymestyn y prosiect i fod yn waith celfyddydol cyhoeddus drwy osod codau QR yn yr amgylchedd ffisegol yn natblygiad tai Penarth Heights – ar ddodrefn stryd, waliau ac arwyddion i ganiatáu i bobl gael mynediad at waith celf y disgyblion gan ddefnyddio eu ffonau symudol. 

Y bwriad yw y bydd yr adnodd yn ddefnyddiol  i rai sy’n cerdded heibio ac ymweld â’r datblygiad newydd, gan gynnig dealltwriaeth o hanes yr Heights drwy gyfrwng gwaith celf y bobl ifanc leol.

Myfyrio

Roedd datblygiad y prosiect hwn yn ymgorffori darllen, ysgrifennu, a llafaredd yn naturiol.  Darllenai’r disgyblion ddeunydd o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys hanesion o lygad y ffynnon, croesgyfeiriwyd rhwng gwefannau ac aseswyd eu hansawdd a’u dibynadwyedd er mwyn dewis gwybodaeth berthnasol. Hefyd, datblygwyd eu gwerthfawrogiad o ddatblygiad iaith a’u dealltwriaeth o adrodd gwrthrychol a goddrychol.

Sefydlwyd dulliau cyfathrebu clir ac anogwyd pob disgybl i wrando’n astud a chynnig barn gan arwain at ddadl ystyrlon.

Mwy o wybodaeth

Ffotogallery yw’r Asiantaeth Ddatblygu Genedlaethol ar gyfer Ffotograffiaeth a Chyfryngau’n Seiliedig ar Lens yng Nghymru