Sefydliadau’r Celfyddydau a Diwylliannol yng Nghymru

‘Mae’n bwysig bod plant a phobl ifanc yn gweld bod eu dysgu’n berthnasol i’r byd y tu allan i’r ysgol a bod cyfleoedd i ffurfio cysylltiadau â’r byd hwnnw’n cael eu gwireddu. Mae nifer o ysgolion wedi cydnabod eisoes fod angen ymestyn ymhellach na’u harbenigedd eu hunain ac wedi ffurfio cysylltiadau cryf â chyrff ac unigolion y tu allan. Mae Llywodraeth Cymru wedi annog asiantaethau allanol i gydweithio ag ysgolion. Bydd ymwelwyr ac ymweliadau yn gallu helpu i ddod â syniadau haniaethol yn fyw.’

Adroddiad Yr Athro Graham Donaldson yn Dyfodol Llwyddiannus 

Gall sefydliadau’r celfyddydau a sefydliadau diwylliannol gynnig ystod eang o ddarpariaeth a chefnogaeth o ymweliadau untro i brosiectau partneriaeth tymor hwy neu ymyriadau artistig dwys yn cynnwys:

  • gwaith ar y cyd ag athrawon mewn ysgol, er mwyn cefnogi’r broses o ddatblygu llythrennedd a rhifedd, ac ategu’r gwaith o addysgu pynciau’r celfyddydau er mwyn gwella cyrhaeddiad
  • profiadau y tu allan i’r ysgol i gyfoethogi dysgu, a datblygu hyder a chymhelliant (gallai hyn gynnwys ymweliadau â pherfformiadau, amgueddfeydd, digwyddiadau ac arddangosfeydd)
  • hyfforddiant, mentora ac adnoddau i athrawon
  • gwybodaeth fanylach am yrfaoedd, addysg bellach/uwch a chyfleoedd hyfforddi yn y diwydiannau diwylliannol

Sefydliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Ceir sector celfyddydau bywiog iawn yng Nghymru ac mae nifer o artistiaid unigol a sefydliadau’r celfyddydau sy’n gallu helpu i gefnogi, ategu a gwella’r addysgu a’r dysgu mewn ysgolion. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ariannu portffolio o sefydliadau’r celfyddydau ar draws y sir, sef Portffolio Celfyddydol Cymru. Mae’r rhain yn amrywio o ran maint, graddfa ac arbenigedd celfyddydol. Gyda’i gilydd, maent yn cwmpasu cerddoriaeth, drama, dawns, y celfyddydau gweledol a’r celfyddydau cymhwysol; llenyddiaeth, y celfyddydau cymunedol, syrcas a ffilm. Mae rhai yn gwmnïau cenedlaethol; ac eraill yn gweithio’n rhanbarthol neu’n lleol. Mae llawer yn gweithio’n uniongyrchol gydag ysgolion. Gallwch ganfod pwy sy’n derbyn arian refeniw yn eich ardal chi drwy fynd i’r ddolen ganlynol:

 

 

Mae llawer o sefydliadau eraill y celfyddydau yn derbyn arian y loteri i ymgymryd â phrosiectau artistig. Gallwch ganfod beth mae Cyngor y Celfyddydau wedi’i ariannu yma:

 

Mae Cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn galluogi i grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr ledled Cymru gyflwyno sioeau proffesiynol yn eu cymuned leol. Gall cynllun Hyrwyddwyr Ifanc Noson Allan ddarparu cymorth i grwpiau ysgolion drefnu a hyrwyddo digwyddiad y celfyddydau yn eu cymuned

 

Sefydliadau’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth

Dyma rai dolenni defnyddiol eraill i sefydliadau’r celfyddydau yng Nghymru:

 

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Y corff ambarél sy’n cynnal ensembles Ieuenctid Celfyddydau Perfformio Cenedlaethol Cymru yn cynnwys Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

 

Mae cymuned Hwb Dysgu Creadigol yn rhestru ystod o sefydliadau’r celfyddydau sy’n gweithio gydag ysgolion

  

Mae gan Creu Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru, adran Map o’r Aelodaeth sy’n dangos lleoliad a manylion cyswllt pob safle ledled Cymru.

 

Rhestrir Theatrau yng Nghymru hefyd yn: 

 

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn cefnogi, hyrwyddo ac yn siarad o blaid artistiaid Anabl a Byddar ledled Cymru.

 

Ceir manylion am Raglen Ddysgu Cadw yn:

 

Mae Amgueddfa Cymru yn darparu rhaglen ddysgu helaeth yn y 7 amgueddfa genedlaethol a thrwy waith allgymorth.

 

Mae CyMAL yn rhestru pob amgueddfa achrededig yng Nghymru yn:

  

Mae rhaglen ddysgu’r Llyfrgell Genedlaethol i’w gweld yn: 

 

Rhestrir y llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru yn:

 

Mae Archifau Cymru yn cyfeirio at wasanaethau yn:

 

Mae Prifysgolion yn aml yn cynnig darpariaeth y celfyddydau a darpariaeth arall drwy eu rhaglenni Ymgyrraedd yn Ehangach, megis  First Campus ac Ymgyrraedd yn Ehangach Prifysgol Abertawe

 

 

Gweler hefyd yr adran Sefydliadau ac Adnoddau ar gyfer Celfyddydau Penodol