Cyllid

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a chyngor am ffynonellau cyllid ar gyfer ysgolion a sefydliadau’r celfyddydau sy’n dymuno ymgymryd â mentrau addysg celfyddydol yng Nghymru.

Cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu cyllid a chymorth ar gyfer prosiectau celfyddydol sy’n gysylltiedig ag ysgolion drwy gyfrwng Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, menter bwysig ar y cyd â Llywodraeth Cymru sy’n rhoi creadigrwydd a’r celfyddydau wrth wraidd dysgu. Cynhelir y fenter o 2015-2020 ac mae’n cynnwys tri phrif gynllun cyllido, sef:

Nod y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol  yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion, gyda rhaglenni dysgu arloesol wedi’u teilwra’n arbennig sydd wedi’u hanelu at wella ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Yn seiliedig ar heriau dysgu unigol yr ysgol, mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn darparu’r bobl, y sgiliau a'r adnoddau creadigol sydd eu hangen er mwyn helpu ysgolion i fynd i'r afael a'r heriau hyn. Mae’r cyllid ar gyfer ysgolion unigol a chlystyrau o ysgolion yn amrywio o £10,000 - £29,000 dros gyfnod o 2 flynedd. Mae’n ofynnol i ysgolion gyfrannu isafswm o 25% o gyfanswm y grant. Islwythwch y Llawlyfr Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yma

Mae’r cynllun Ewch i Weld yn helpu i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon uchel mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau â pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi'n datblygu a chreu eu gwaith. Gall ysgolion wneud cais am grantiau hyd at £1,000 ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ac fe gânt benderfyniad o fewn 6-8 wythnos. Os byddant yn llwyddiannus, gellir talu hyd at 90% o gostau'r ymweliadau.

Nod Cydweithio Creadigol yw cefnogi prosiectau arloesol rhwng sefydliadau’r celfyddydau ac ysgolion. Mae’r gronfa hon yn addas ar gyfer ysgolion sy’n dymuno gweithio mewn ffordd gynaliadwy gydag artist, neu sefydliad celfyddydol/diwylliannol/treftadaeth a gallwch wneud cais am hyd at £25,000. Gall ymgeiswyr llwyddiannus dderbyn hyd at 90% o gyfanswm costau’r prosiect. Y dyddiadau cau ar gyfer 2016 yw 13 Mehefin ac 17 Hydref. Nodwch nad yw ysgolion sydd eisoes yn derbyn grant Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gymwys i wneud cais am y gronfa hon.

 

Mae Ewch i Weld a Cydweithio Creadigol yn rhan o’r Gronfa Profi’r Celfyddydau. Gallwch ddarllen y Canllawiau llawn yma: Cronfa Profi’r Celfyddydau: Canllawiau

Rhestrir ffynonellau cyllid eraill (yn cynnwys Ymddiriedolaethau a Sefydliadau a dosbarthwyr eraill y loteri) ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru:

 

 

Mae gwefan Arts Council England hefyd yn rhestru ffynonellau cyllid posibl eraill ar gyfer y celfyddydau:

 

 

Mae Porth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn siop un stop ar gyfer cyngor ar gyllid a chyfleoedd cyllido. Er ei fod wedi’i anelu at y Trydydd Sector, mae’r wybodaeth o ddefnydd ehangach.

 

 

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion

Gwybodaeth gyffredinol am y Grant Amddifadedd Disgyblion 

Canllaw ar y Grant Amddifadedd Disgyblion, 2015