Dysgu gydag Amgueddfeydd ac Orielau

Mae’n bwysig bod plant a phobl ifanc yn gweld bod eu dysgu’n berthnasol i’r byd y tu allan i’r ysgol a bod cyfleoedd i ffurfio cysylltiadau â’r byd hwnnw’n cael eu gwireddu...Bydd ymwelwyr ac ymweliadau yn gallu helpu i ddod â syniadau haniaethol yn fyw.’                

Adroddiad Donaldson

 

Gall amgueddfeydd ac orielau fod yn adnodd cyfoethog ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd myfyrwyr, yn cynnwys drwy adrodd storïau, gweithgareddau ymchwil, cyflwyniadau a mentrau ‘diwrnodau meddiannu’ a ddechreuwyd gan Kids in Museums. Diben y mentrau hyn yw rhoi rolau ystyrlon i ddisgyblion ac, er enghraifft, annog y disgyblion i helpu i ddatblygu’r gwasanaeth mewn rhyw ffordd megis dylunio taflen, llwybr, llyfryn i’r teulu, digwyddiad, arddangosfa, creu ffilm neu dreialu gwasanaeth newydd.

I ddod o hyd i orielau celf yng Nghymru sy’n croesawu ymweliadau ysgol, gweler yr adnodd Bocs Golau i ysgolion.

Mae manylion am yr hyn y gall Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru ei gynnig ar gael yma: 

Caiff amgueddfeydd achrededig eraill yng Nghymru eu rhestru yma

 

LLYTHRENNEDD

Sut mae Amgueddfeydd yn Cefnogi Saesneg a Llythrenneddtrosolwg defnyddiol gyda dolenni i waith ymchwil, cyhoeddiadau a chyflwyniadau.

Write OnSut i ddefnyddio amgueddfeydd ac orielau i wella llythrennedd disgyblion.

Exploring Literacy through Museums - Adroddiad gan yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd (sy’n cynnwys Araith ar Dechnegau Ysgrifennu i Athrawon)  

 

Planning a Gallery Visit

Wedi’i ysgrifennu ar gyfer athrawon sy’n mynd â myfyrwyr i Ffotogallery, ond mae’r ganllaw yn ddefnyddiol ar gyfer ymchwilio i botensial ymweliadau ag orielau mewn perthynas â llythrennedd yn fwy cyffredinol.

 

Take One Picturecynllun y National Gallery, sy’n defnyddio un paentiad i ysbrydoli gwaith trawsgwricwlaidd mewn ystafelloedd dosbarth mewn ysgolion cynradd. Ymchwilir i botensial llythrennedd a rhifedd uchod.

 

RHIFEDD

Mathemateg ac Amgueddfeydd – adnodd ar-lein dwyieithog yn cynnwys 22 o weithgareddau yn y 7 amgueddfa genedlaethol yng Nghymru – yn defnyddio casgliadau celf, gwyddoniaeth a hanes i ddatblygu sgiliau rhif, data a mesur gan ategu’r FfLlRh. Yn addas ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 yn bennaf.

  

PARTNERIAETHAU RHWNG YSGOLION AC ORIELAU/AMGUEDDFEYDD

Pecyn Cymorth Watch this Space

Pecyn cymorth ENGAGE ar sut i greu perthnasau llwyddiannus rhwng ysgolion ac orielau/amgueddfeydd. Yn cynnwys astudiaethau achos a thempledi defnyddiol. Islwytho Pecyn Cymorth Watch This Space fel pdf

Creative Spaces: Children as co-researchers in the design of museum and gallery learning  (CAPE UK)