Adnoddau’r Celfyddydau ac Addysg Ar-lein

‘Mae’r rhyngrwyd yn cynnig llu o gyfleoedd i gael gafael ar adnoddau, ymchwilio i ffynonellau ac ymdrin â materion yn y byd go iawn’.

 Adroddiad Donaldson

 

Mae’r Hwb Dysgu Creadigol yn fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru sy’n rhoi canolfan ddigidol ganolog i athrawon a’r sector diwylliannol greu cysylltiadau cryfach a ffurfio partneriaethau. Mae’r parth Dysgu Creadigol, sy’n ardal benodol ar Hwb (llwyfan Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer athrawon), yn cynnwys gwybodaeth am y celfyddydau a chreadigrwydd ar gyfer adnoddau athrawon, astudiaethau achos ac enghreifftiau o arfer gorau, calendr digwyddiadau, newyddion gan bartneriaid creadigol sy’n hyrwyddo cyfleoedd DPP ac ardal gymuned i annog cydweithio a rhannu gwybodaeth rhwng ysgolion a sector y celfyddydau.

  

Dysgu Cymru yw adnodd ar-lein Adran Addysg (AdAS) ar gyfer addysgwyr er mwyn helpu i wella safonau dysgu ledled Cymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth fanwl am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

  

Cultural Resources for Schools yw cronfa ddata Cyngor Celfyddydau Lloegr o adnoddau addysgu ar gyfer addysg greadigol a diwylliannol, ac mae’n cyfeirio at adnoddau gan sefydliadau’r celfyddydau, amgueddfeydd ac arbenigwyr addysg. Gallwch chwilio yn ôl maes pwnc neu Gyfnod Allweddol (Cwricwlwm Lloegr).

 

Gwefan gynhwysfawr yw Culture Street sydd wedi’i chynllunio i gyflwyno pobl ifanc i gelf gyfoes, artistiaid, awduron, curaduron a pherfformwyr a’u gwaith. Wedi’i hariannu gan Arts Council England, mae ganddi adrannau penodedig ar gyfer Celf, y Llwyfan, Amgueddfeydd a Llyfrau ac mae’n cynnwys adolygiadau pobl ifanc o sioeau ac arddangosfeydd.

 

 

Art UK (yn flaenorol: Your Paintings) yw’r cartref ar-lein ar gyfer casgliadau celf gyhoeddus yn y DU. Mae’n fenter ar y cyd rhwng y Public Catalogue Foundation (a elwir yn Art UK bellach), 3,000 o amgueddfeydd a chasgliadau celf eraill, a’r BBC.

Adnodd ar-lein yw Bocsgolau ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf a ddatblygwyd ar y cyd yng Nghymru gan Ffotogallery a CBAC. Mae’n dod â sawl elfen ynghyd, sef celf gyfoes, artistiaid, arferion addysgu cyfredol ac amrywiaeth o ddulliau asesu sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at amcanion rhaglen Celf a Dylunio CBAC.

BBC’s Ten Piecesnod y rhaglen hon yw cyflwyno byd cerddoriaeth glasurol i blant a’u hysbrydoli i ddatblygu eu hymatebion creadigol eu hunain i ddeg darn o gerddoriaeth drwy gyfansoddi, dawns neu gelfyddyd ddigidol.

Mae Casgliad y Werin Cymru yn dod â dogfennau, fideos a storïau am hanes a threftadaeth Cymru a’i phobl at ei gilydd. Mae’n cyfuno casgliadau digidol y prif sefydliadau treftadaeth yng Nghymru, ochr yn ochr â chynnwys gan amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd llai o faint. Mae’n annog defnyddwyr i gyfrannu eu storïau eu hunain.

Cronfa ddata Ffilm Cymru o adnoddau ffilm, y cyfryngau a digidol – pecyn cymorth i helpu i hybu addysg drwy ffilm.

Mae Into Film yn cynnwys canllawiau ffilm y gellir eu hislwytho ac yn rhoi mynediad i ysgolion i ystod eang o ffilmiau. Mae’r sefydliad hefyd yn darparu hyfforddiant ar ddefnyddio ffilm i ddatblygu sgiliau llythrennedd, yn Gymraeg a Saesneg.

 

Planet Dance from The Place

Pedair ffilm fer wedi’u hanimeiddio sy’n rhoi darlun o fyd dawns gyfoes. Hygyrch iawn.

 

Sefydliad y Tywysog ar gyfer Plant a’r Celfyddydau

Cyfres o adnoddau addysgu cyfoethog ac ymarferol ar gyfer addysg y celfyddydau sy’n addas o’r Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 3. Gan gwmpasu ysgrifennu creadigol ac adrodd stori, y celfyddydau gweledol, dawns, theatr a cherddoriaeth, mae’r canllawiau hyn y gellir eu hislwytho yn cynnig syniadau ymarferol am wersi yn ogystal â chyngor ar baratoi ar gyfer ymweliad â theatr.

Children and arts  a/neu Princes Foundation