Consortia Addysg Rhanbarthol

Mae’r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol yng Nghymru yn gweithio gydag ysgolion i godi safonau llythrennedd a rhifedd, gan ddarparu ystod o gymorth sy’n cynnwys datblygiad proffesiynol a rhaglenni ymyrraeth. Cysylltwch â’r consortiwm yn eich ardal chi i weld sut all eu cynghorwyr llythrennedd a rhifedd eich helpu i ddatblygu eich ymarfer neu i rannu eich arfer da gyda nhw:

                                                                          

Gogledd Cymru

Rhanbarth y Rhwydwaith: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam

 

Gorllewin Cymru

ERW: Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot

Canol De Cymru

Rhanbarth y Rhwydwaith: Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful

 

De-ddwyrain Cymru

Rhanbarth y Rhwydwaith: Casnewydd, Trefynwy, Caerffili, Tor-faen, Blaenau Gwent

 

Ceir Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg  ym mhob ardal Consortiwm hefyd sy’n cefnogi ac yn datblygu dulliau gwell o gydweithredu rhwng ysgolion a sefydliadau’r celfyddydau.