Ymchwil ar y celfyddydau ac addysg

Ymchwil

Mae’r adran hon yn cynnwys detholiad o waith sy’n ymchwilio i effaith y celfyddydau a diwylliant ar addysg. Gallai’r cyfeiriadau fod yn ddefnyddiol ar gyfer eiriolaeth, i helpu gyda cheisiadau am gyllid neu i roi gwybodaeth am y modd y mae artistiaid, sefydliadau’r celfyddydau a’r Celfyddydau yn ychwanegu gwerth at waith gydag ysgolion a phobl ifanc.

Er bod y cyfeiriadau’n ymwneud yn bennaf ag effaith addysg gelfyddydol yn gyffredinol, gallai’r methodolegau fod o ddiddordeb i artistiaid ac athrawon sy’n awyddus i ymchwilio i effaith y celfyddydau mewn perthynas â llythrennedd a rhifedd.

Culture CaseAdnodd yn y DU sy’n nodi astudiaethau sy’n disgrifio effaith addysgol y broses o ymwneud â’r celfyddydau a diwylliant. 

Art Ed  - Adnodd yn UDA sy’n casglu ynghyd astudiaethau sy’n ymchwilio i ganlyniadau academaidd, gwybyddol, personol, cymdeithasol a dinesig myfyrwyr addysg y celfyddydau. 

Creativity, Culture Education – CCEAdroddiadau ymchwil sy’n dangos gwerth ac effaith creadigrwydd yn addysg pobl ifanc.

 

Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg - SCYA 

Cyhoeddiadau SCYA ac ymchwil ar addysg y celfyddydau.

 

Adolygiadau Llenyddiaeth

 

The Role of Arts Education in Enhancing School Attractiveness (Bamford &Winner 2012) - Adolygiad a gynhaliwyd ar gyfer yr European Expert Network on Culture (EENC) sy’n cynnwys disgrifiadau o amrywiaeth o ymyriadau/astudiaethau achos.

 

The Contributions of Learning in the Arts to Education, Social and Economic Outcomes (Bolstad 2010) - Adolygiad llenyddiaeth o Seland Newydd.

 

 

Astudiaethau Unigol

Learning: creative approaches that raise standards (Ofsted 2010) - Yn gwerthuso ac yn dangos sut y defnyddiodd 44 o ysgolion ddulliau dysgu creadigol, ynghyd â’r effaith ar gyflawniad disgyblion a’u datblygiad personol.

 

The impact of Creative Partnerships on the attainment of young people (Eames, Benton, Sharp and Kendall 2006) - Roedd y gwerthusiad hwn gan SCYA yn cymharu cynnydd pobl ifanc a oedd wedi mynychu gweithgareddau Partneriaethau Creadigol gyda chynnydd grŵp rheoli, mewn asesiadau cenedlaethol.

 

Signature Pedagogies (2012)

Gwaith ymchwil ymarferwyr creadigol, artistiaid yn bennaf, a diffiniodd addysgeg sy’n cael yr effaith fwyaf ar gynnydd academaidd, cymdeithasol, artistig ac emosiynol disgyblion. Nododd yr ymchwilwyr o Brifysgol Nottingham a Choleg Goldsmith Llundain 5 Cynefin Meddwl Creadigol.

adroddiad

- sianel Vimeo 

- astudiaethau achos

 

Creativity and Literacy: many routes to meaning (Safford & Barrs 2005) - Gwaith ymchwil y Ganolfan Llythrennedd mewn Addysg Gynradd ar iaith a llythrennedd plant – dysgu o fewn a thrwy brosiectau celfyddydau creadigol.

 

Turn Around Arts Progress Report (2013) - Astudiaeth yn UDA sy’n ymchwilio i sut mae rhaglen addysg y celfyddydau integredig o safon uchel yn ychwanegu gwerth at ddiwygiadau ar draws yr ysgol. (Yn cynnwys data diddorol, ynghyd ag arolygon ysgol, cyfweliadau a grwpiau ffocws gyda staff ysgol ac arsylwadau yn yr ystafell ddosbarth).

 

Teaching Literacy through Art (2003) - Yn ymchwilio i effaith rhaglen Learning Through Art Guggenheim ar allu myfyrwyr i ddisgrifio a dehongli celf, a’r gallu i gymhwyso’r sgiliau hyn i ddeall testun ysgrifenedig.

Ymchwiliodd prosiect Bradford Media Literacy i effaith y defnydd effeithiol o Lythrennedd y Cyfryngau ar gyrhaeddiad Llythrennedd yng Nghyfnod Allweddol 2.

 

Using Self-Regulation to Improve Writing (Torgerson 2016) - Ymchwil gan yr Educational Endowment Foundation ar brosiect y Calderdale Excellence Partnership a gynigiodd ‘brofiad cofiadwy’ megis ymweliad diwylliannol, ynghyd â dull strwythuredig i helpu disgyblion i gynllunio, monitro a gwerthuso eu gwaith ysgrifennu. Canfuwyd bod y fenter yn cael effaith gadarnhaol, gref ar ganlyniadau ysgrifennu disgyblion â chyrhaeddiad isel.

 

The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Canfyddiadau o Bedair Astudiaeth Hydredol (Catterall et al, 2012) - Astudiaeth helaeth yn UDA ar effaith Addysg y Celfyddydau.

 

 

More than Measuring: Programme Evaluation as an Opportunity to Build the Capacity of Communities (2007) - Wedi’i chynnal dros bum mlynedd, defnyddiodd yr astudiaeth hydredol hon egwyddorion dylunio a lwyddodd i ddatblygu gallu cymuned Dallas i ddylunio a gwella rhaglenni celfyddydol cyfoethog ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Creative Partnership in Practice: Developing Creative Learners (Parker 2013) Bloomsbury

Mae’r llyfr hwn yn cyfeirio at waith ymchwil ac astudiaethau achos y rhaglen Partneriaethau Creadigol yn Lloegr. Mae’n cynnwys penodau ar gyfraniad penodedig artistiaid yn yr ystafell ddosbarth; sut all rhaglenni celfyddydau creadigol helpu ysgolion i ymgysylltu â theuluoedd, ynghyd ag asesiad a chynnydd creadigol.