Diogelu a Chanllawiau Ymarferol Eraill

Diogelu a Chanllawiau Ymarferol Eraill

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ddiogelu (amddiffyn plant), yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, asesu risg a chael caniatâd i ffilmio/tynnu lluniau o’ch gwaith mewn ysgolion.

 

AR GYFER YSGOLION

Iechyd a Diogelwch

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Canllaw i athrawon ar gomisiynu artist/sefydliad y celfyddydau gan CAPE UK 

 

AR GYFER ARTISTIAID

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Fel arfer mae’n ofynnol i artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, pan fyddant yn ymrwymo i gontract gydag ysgol benodol.

Bydd gan bob ysgol ei pholisi amddiffyn plant a’i gweithdrefnau ei hun, neu fydd yn dilyn rhai’r awdurdod lleol neu’r Consortia Addysg Rhanbarthol. Dylid rhoi’r gweithdrefnau hyn ar waith fel rhan o’r broses o gytuno ar y contract/telerau ymgysylltu â’r ysgol.

 

Pa bynnag bolisi a gweithdrefnau y bydd artist yn cytuno i’w defnyddio, dylai’r dewis fod yn seiliedig ar amddiffyn plant a phobl ifanc yn y ffordd orau bosibl, a dylid cofnodi’r penderfyniad yn ffurfiol.

 

 

Polisi Diogelu Cyngor Celfyddydau Cymru

Nod Cyngor Celfyddydau Cymru yw diogelu lles plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y celfyddydau ac mae’n ymrwymedig i weithredu arfer da sy’n amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed.

 

 

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

Yn gynyddol, mae angen cadarnhad ar awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau, elusennau, cynghorau ac ysgolion fod gan artistiaid eu hyswiriant atebolrwydd cyhoeddus eu hunain cyn y byddant yn eu gadael ar eu safle neu’n rhoi gwaith iddynt. Cysylltwch â Chymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (BIBA) i gael gwybodaeth am froceriaid yswiriant i’ch helpu i ddod o hyd i’r math o yswiriant sydd ei angen arnoch. Fel arall, gall artistiaid hunangyflogedig ymuno â sefydliadau neu undebau sy’n cynnig buddiannau yswiriant i aelodau, e.e. Cymdeithas Genedlaethol Awduron mewn Addysg (NAWE) neu ar gyfer artistiaid gweledol a-n (The Artist’s Information Company) 

 

Asesu Risg

Mae ysgolion yn gyfrifol am sicrhau bod artistiaid yn dod yn gyfarwydd â gweithdrefnau iechyd a diogelwch yr ysgol a’i gwaith mewn perthynas ag ymarfer sefydledig.

Dylai athrawon ac artistiaid ystyried asesiadau risg ar gam cynllunio’r prosiect.

Dylai’r artist ddarparu asesiad risg o’i weithgareddau gweithdy ac adnoddau a deunyddiau cysylltiedig. 

Mae’r ysgol yn gyfrifol am gynnal ei hasesiadau risg ei hun mewn perthynas â’r prosiect, yn enwedig lle mae’n ymwneud ag ymweliadau neu waith y tu hwnt i safle’r ysgol. 

 

Caniatâd i dynnu lluniau/gwneud fideo

Mae’n rhaid i artistiaid sydd am dynnu lluniau llonydd neu symudol o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn prosiect gael caniatâd y rhieni neu’r gofalwyr cyfreithiol. Holwch ynghylch polisïau a gweithdrefnau’r ysgol.

 

Ni ddylai artistiaid roi caniatâd ar gyfer unrhyw ddefnydd sy’n mynd yn groes i’r hyn a gafwyd gan rieni neu ofalwyr. Er enghraifft, os bydd ffurflen ganiatâd yr ysgol yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio lluniau mewn cyhoeddiadau neu daflenni, ni ddylai artist ddefnyddio – na rhoi caniatâd i ddefnyddio – lluniau ar wefan.

 

Dylai artistiaid roi ystyriaeth ofalus i oblygiadau rhoi caniatâd i ddefnyddio lluniau ar wefannau a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol eraill. 

 

Dylai unrhyw artist sy’n gweithio gyda ffotograffydd sicrhau nad yw’r unigolyn hwnnw byth yn cael ei adael ar ei ben ei hun gyda phobl ifanc a bod y ffotograffydd yn cael ei oruchwylio gan aelod o staff bob amser.

  

Polisïau a Phrotocoliau Eraill yr Ysgol 

Efallai y byddai’n werth i artistiaid holi’r ysgol a oes unrhyw weithdrefnau neu brotocoliau eraill y dylent fod yn ymwybodol ohonynt – er enghraifft, mewn perthynas ag ymddygiad, cyfle cyfartal neu ddiogelu data.