Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Mae’r sefydliadau a’r cyhoeddiadau isod yn rhoi cymorth i artistiaid a/neu athrawon mewn perthynas â sgiliau llythrennedd a rhifedd yn arbennig, yn ogystal ag addysg y celfyddydau yn fwy cyffredinol.

 

ATHRAWON AC ARTISTIAID

Mae pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg wedi’u sefydlu ledled Cymru i ategu addysg y celfyddydau ac i drefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o ansawdd uchel i athrawon, artistiaid, sefydliadau’r celfyddydau a sefydliadau diwylliannol.

 

Astudiaethau Achos Fideo Creative Scotland

Mae'r astudiaethau achos sydd yn dangos artistiaid ac athrawon yn canolbwyntio ar sut i ymgorffori creadigrwydd o fewn yr ysgol; yr hyn y mae’r artist yn ei gyflwyno i’r ysgol; gweithio ar draws adrannau, cysylltu â’r cwricwlwm a chynllunio a thrafod llwyddiannus.

 

 

Signature Pedagogies (Yr Ysgol Addysg, Prifysgol Nottingham)

Yn seiliedig ar ymchwil sy’n edrych ar ymarfer penodedig artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion, mae hyn yn darparu rhai atebion i’r cwestiwn: Beth allwn ni ei ddysgu am addysgu a dysgu gan artistiaid? 

 

Gweithio gydag Artistiaid yn eich Ysgol: Canllaw Chwe Cham ar sut i gomisiynu artist neu sefydliad y celfyddydau i weithio gyda staff a disgyblion, yn cynnwys sut i recriwtio artist/sefydliad y celfyddydau yn effeithiol ac yn ddiogel, a chanllaw ymarferol ar gyfer creu brîff artist.   

 

Artists in schools: Llawlyfr ar gyfer athrawon ac artistiaid ar sut i gynllunio, cynnal a gwerthuso prosiectau. (Caroline Sharp a Karen Dust, 1997)

Pecyn Cymorth Watch this Space - pecyn cymorth ENGAGE ar sut i greu perthnasau llwyddiannus rhwng ysgolion ac orielau/amgueddfeydd - ar gyfer athrawon ac addysgwyr amgueddfeydd/orielau. Yn eang ac yn ymarferol, mae hwn yn cynnwys astudiaethau achos a thempledi defnyddiol. Islwytho Pecyn Cymorth Watch This Space fel pdf

 

AR GYFER ATHRAWON

Strategaethau arfer gorau ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol (cynradd) – fideo gydag athrawon o chwe ysgol yn rhannu eu hymarfer

 

 

A new Direction (AND) Teacher Toolkit  

Mae’r adnodd hwn i athrawon yn canolbwyntio ar addysg y celfyddydau a phartneriaethau rhwng artistiaid/sefydliadau’r celfyddydau. Wedi’i lunio ar gyfer Ysgolion Llundain ond o ddefnydd ehangach.

Yn cynnwys adrannau ar y canlynol:

  • Cyflwyno’r Achos dros Gelfyddydau yn Eich Ysgol
  • Arweinyddiaeth a Llywodraethu
  • Hunanasesu ac Ansawdd
  • Partneriaethau
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  • Dogfennu, Gwerthuso ac Asesu Effaith
  • Creu Polisi’r Celfyddydau

 

Policy to Partnership

Cyhoeddiad sy’n awgrymu ffyrdd y gall ysgolion ddatblygu a darparu polisi’r celfyddydau, a sefydlu partneriaethau i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

 

Sefydliad y Tywysog ar gyfer Plant a’r Celfyddydau

Cyfres o adnoddau addysgu ymarferol iawn ar gyfer addysg y celfyddydau i ysgolion Cynradd a Chyfnod Allweddol  sy’n mynd i’r afael ag ystod eang o ffurfiau ar gelfyddyd – barddoniaeth, adrodd stori, celfyddydau gweledol, dawns, theatr a cherddoriaeth. Hefyd yn rhoi gwybodaeth i athrawon am sut i gydweithio’n dda gyda chanolfannau celf lleol, lleoliadau ac orielau. Children and the Arts  a/neu T.E.S

Datblygu llythrennedd a rhifedd drwy’r Celfyddydau
Bydd llawer o’r sefydliadau celfyddydau/diwylliannol a restrir yn yr adran Adnoddau a Dolenni ar gyfer Ffurfiau Penodol ar Gelfyddyd (link) yn awyddus i ymateb i geisiadau penodol gan ysgolion ac athrawon ynghylch hyfforddiant DPP. Bydd llawer hefyd yn gallu datblygu prosiectau ysgol wedi’u teilwra’n arbennig sy’n gysylltiedig â llythrennedd a rhifedd.

 

AR GYFER ARTISTIAID/SEFYDLIADAU’R CELFYDDYDAU

Hyfforddiant FfLlRh (Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd)

Cysylltwch â’ch Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg i gael gwybod am hyfforddiant sy’n agos i chi.

 

Gweithio gydag Ysgolion

Mae’r National Association for Writers in Education; Artworks Cymru ac ENGAGE oll yn cynnig hyfforddiant a chyngor i artistiaid ar sut i weithio gydag ysgolion.

Mae’r cyhoeddiadau isod ar y wefan CCE yn rhoi syniadau pellach a dolenni i adnoddau ar-lein defnyddiol ynglŷn â gweithio gydag ysgolion yn gyffredinol:

Artists in Creative Education: Unlocking Children's Creativity – A Practical Guide for Artists working with children in schools, 2011.

Self-Assessment Competency Framework for Creative Practitioners who work in educational settings: (yn cynnwys cyngor ar fideos, cyhoeddiadau, gwefannau, fideos ac ati i’w defnyddio mewn DPP o dud.42 ymlaen)