Cynllunio Prosiect

Wrth gynllunio a datblygu prosiect, gallai fod yn ddefnyddiol ystyried y camau hyn.

cynllunio prosiect

Mae’n bosibl y bydd canllawiau CAPE UK Gweithio gydag Artistiaid yn eich Ysgol (Saesneg yn unig) o ddefnydd i chi, sef canllaw chwe cham ar gyfer ysgolion ynghylch sut i gomisiynu artist neu sefydliad celfyddydol.

 

Ymchwilio i’r Disgwyliadau

Gallai’r cyfarfod cychwynnol gyda’r artist fod yn gyfle i egluro’n gryno sut rydych yn gweithio gyda’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac i drafod syniadau ynghylch sut allai menter gelfyddydol ddarparu cyd-destun deniadol ar gyfer meithrin a defnyddio sgiliau’r Fframwaith.

Mae’r cyfarfod cychwynnol hwn yn gyfle hefyd i drafod materion ymarferol gan gynnwys amddiffyn plant, datgeliad manylach, cyfle cyfartal, iechyd a diogelwch, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, yn ogystal ag unrhyw bolisïau eraill perthnasol sydd gan yr ysgol - ee ynghylch rheoli ymddygiad ac amserlen / trefn y diwrnod ysgol. Darllenwch fwy am ddiogelu yn yr adran adnoddau.

 

Llunio brîff y prosiect

Ar ôl y cyfarfod cychwynnol, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi gael brîff ar gyfer y prosiect i egluro manylion a thelerau’r prosiect gyda’r artist, a chytuno arnynt.

Rhowch wybod i’r artist am unrhyw anghenion arbennig, problemau ymddygiad, neu ofynion corfforol a dysgu sydd gan y dysgwyr ymlaen llaw, er mwyn iddo allu cynllunio ar gyfer y rhain.

Brîff y Prosiect – rhestr wirio o’r meysydd i’w cynnwys
 • Nodau ac amcanion ar gyfer yr holl bartneriaid (Beth yw diben y prosiect hwn?)
 • Disgrifiad byr o’r prosiect (beth rydych yn bwriadu ei wneud)
 • Hyd y prosiect (dyddiadau dechrau a gorffen, amlder yr amser cyswllt)
 • Y cefndir (Beth yw’r man cychwyn ar gyfer y grŵp hwn?)
 • Manylion y dysgwyr y bydd yr artist yn gweithio gyda nhw (ystod oedran, maint y grŵp, disgyblion AAA, disgyblion ESOL)
 • Aelodau o staff yr ysgol sy’n cymryd rhan (gan gynnwys enw’r prif berson cyswllt)
 • Rolau prosiect a chyfrifoldebau ar gyfer yr artistiaid a’r athrawon (gan gynnwys rheoli a chyd-gysylltu)
 • Lleoliad/ardal(oedd) dysgu yn yr ysgol – gan gynnwys ymweliadau wedi’u trefnu oddi ar y safle
 • Cymorth ac adnoddau sydd ar gael ar gyfer yr artist - (ee technegol, ymarferol, staff cymorth. Pwy fydd yn gyfrifol am ddarparu pa ddeunyddiau ac adnoddau?)
 • Canlyniadau’r prosiect (digwyddiad / arddangosfa / perfformiad / rhannu’r gwaith sydd ar y gweill)
 • Cynllun monitro a gwerthuso. Pwy fydd yn arwain ar hwn? Sut rydych yn bwriadu mesur effaith y prosiect ar ddysgu? Sut fyddwch yn gwybod bod y prosiect wedi bod yn llwyddiannus?
 • Cynaliadwyedd (cynlluniau i ddatblygu’r gwaith a’r sgiliau a ddatblygir yn sgil y prosiect)

Cyd-ddealltwriaeth a Chontractau

Bydd rhai ysgolion, sefydliadau celfyddydol ac artistiaid yn defnyddio contract. Mae hwn yn ffurfioli’r prosiect ac yn nodi’r rolau a’r cyfrifoldebau, gan gynnwys hawlfraint a hawliau. Gall leihau achosion o gamddealltwriaeth a helpu i ddatrys anghytundebau pe baent yn codi. 

 

Hyd yn oed os nad oes gennych gontract ffurfiol, gallai fod yn ddefnyddiol llunio llythyr ymrwymo ffurfiol sy’n cadarnhau prif delerau’r prosiect. 

Mae’n werth buddsoddi amser i lunio brîff a/neu gontract cywir ar gyfer y prosiect er mwyn osgoi problemau’n ddiweddarach yn y prosiect a sicrhau bod gan y partneriaid gyd-ddealltwriaeth glir.

Bydd contract fel arfer yn cynnwys:
 • enwau a chyfeiriadau’r ysgol a’r artist
 • y brîff (prif dasgau / amlinelliad o’r gwaith y mae’r artist yn ymrwymo i’w wneud)
 • dyddiadau dechrau a gorffen
 • nifer y diwrnodau bob wythnos/mis y bydd yr artist yn gweithio ar y prosiect
 • manylion y grwpiau y bydd yr artist yn gweithio gyda nhw – maint y dosbarth, oedran ac ystod gallu
 • lleoliad y gwaith yn yr ysgol neu y tu allan iddi a’r amseroedd pan fydd y lleoliad hwnnw ar gael
 • amlinelliad o gyfraniad yr artist at y prosiect, gan gynnwys:
  • unrhyw amser neu fannau i artistiaid ddatblygu arferion creadigol
  • rheoliadau adeiladu
  • unrhyw waith celf y bydd yr ysgol yn ei gadw
  • hawlfraint a hawliau copïo
  • clod a chydnabyddiaeth
 • enw prif unigolyn cyswllt yr ysgol mewn perthynas â’r prosiect hwn
 • statws hunangyflogedig yr artist a’i gyfrifoldebau o ran Yswiriant Gwladol a threth incwm
 • trefniadau ar gyfer talu ffi’r artist
 • unrhyw gostau eraill o ran deunydd, treuliau, cyfarpar, teithio, yswiriant, atebolrwydd cyhoeddus yr artist
 • gweithdrefnau diogelu (diogelu plant)
 • costau’n ymwneud â’r cynnyrch / digwyddiad terfynol a’r cyfrifoldebau o ran yswiriant (os yn briodol)
 • gweithdrefn ar gyfer dod â’r prosiect i ben yn gynnar, gan gynnwys ffioedd i’w talu
 • llofnodion yr artist a chynrychiolydd yr ysgol wedi’u dyddio

Mesur effaith

Dylid cytuno pryd a sut y bydd y prosiect yn cael ei werthuso, a phwy fydd yn ei werthuso, ar y cam cynllunio. 

Cyllid

Mae’n bosibl y bydd brîff y prosiect / y disgrifiad o’r prosiect yn ddefnyddiol ar gyfer gwneud cais am gyllid oddi wrth asiantaethau allanol. I gael syniadau ar gyfer ffynonellau cyllido posibl, ewch i’r dudalen berthnasol yn yr adran adnoddau.